รู้จักกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รศ.อัปสรสุดา ศิริพงษ์

“ชายหาดที่กำลังหายไปของไทย ผลลัพธ์ที่ตามมาของการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งอย่างไม่มีประสิทธิภาพ”

วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ
ภัยพิบัติน้ำท่วม

การบบรรยายเรื่อง “ภัยพิบัติจากน้ำท่วม” โดย ศ.ดร.สุภัทร วงศ์วิแศษสมใจ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีแห่งเอเชีย